14|مجموعه نمایشگاهی با ولایت تا شهادت - کاری از گروه فرهنگی عمار بحث درباره 14|مجموعه نمایشگاهی با ولایت تا شهادت - کاری از گروه فرهنگی عمار http://1542.org/index.php/component/content/article/84-اخبار/938-14namayeshgah-fatemiye-1437-goroh-ammar.html Thu, 02 Apr 2020 11:48:34 +0430 JComments