دهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی سخنرانان هیات/ فاطمیه 1436 بحث درباره دهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی سخنرانان هیات/ فاطمیه 1436 http://1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/baste-haye-sokhanranan/576-10baste-sokhanranan-fatemiye-1436.html Sat, 25 Jan 2020 17:22:31 +0330 JComments مدیریت گفت: http://1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/baste-haye-sokhanranan/576-10baste-sokhanranan-fatemiye-1436.html#comment-290 مدیریت Wed, 20 May 2015 13:19:51 +0430 http://1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/baste-haye-sokhanranan/576-10baste-sokhanranan-fatemiye-1436.html#comment-290 عباس گفت: http://1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/baste-haye-sokhanranan/576-10baste-sokhanranan-fatemiye-1436.html#comment-246 عباس Fri, 10 Apr 2015 22:07:26 +0430 http://1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/baste-haye-sokhanranan/576-10baste-sokhanranan-fatemiye-1436.html#comment-246