نهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی مدیران هیات/ فاطمیه 1436 بحث درباره نهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی مدیران هیات/ فاطمیه 1436 http://1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/9baste-modir-fatemiye-1436/575-9baste-mohtavaei-fatemiye-1436-modir.html Mon, 06 Jul 2020 08:10:38 +0430 JComments