تصویر منتسب به پیکر "حجر بن عدی" تکذیب شد بحث درباره تصویر منتسب به پیکر "حجر بن عدی" تکذیب شد http://1542.org/transfer/site/index.php/2011-05-02-12-33-35/339-takzib-hojr92.html Tue, 22 Sep 2020 04:47:08 +0330 JComments