تصویر منتسب به پیکر "حجر بن عدی" تکذیب شد بحث درباره تصویر منتسب به پیکر "حجر بن عدی" تکذیب شد http://1542.org/transfer/site/index.php/2011-05-02-12-33-35/339-takzib-hojr92.html Sun, 23 Feb 2020 01:36:01 +0330 JComments