رحیم آبفروش: باید در عمل زیرساخت حضور «خانواده» در هیأت فراهم شود/هیأت‌های مذهبی باید حنجره دادخواهی مردم باشند بحث درباره رحیم آبفروش: باید در عمل زیرساخت حضور «خانواده» در هیأت فراهم شود/هیأت‌های مذهبی باید حنجره دادخواهی مردم باشند http://1542.org/index.php/اخبار/1425-رحیم-آبفروش-باید-در-عمل-زیرساخت-حضور-«خانواده»-در-هیأت-فراهم-شود-هیأت‌های-مذهبی-باید-حنجره-دادخواهی-مردم-باشند.html Sun, 09 Aug 2020 16:27:47 +0430 JComments