مروری سریع بر محتوای دیجیتال بسـته معرفتی هیأت‌های کشور شعبان المعظم 1438، بهار 1396 بحث درباره مروری سریع بر محتوای دیجیتال بسـته معرفتی هیأت‌های کشور شعبان المعظم 1438، بهار 1396 http://1542.org/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-06-08-17-35/shaban/1097-baste-digitali-shaban-1438-1396.html Sat, 19 Sep 2020 09:57:07 +0430 JComments