چاپ

راهنما - شماره شانزدهم - معرفی مجله الکترونیکی اخوت

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 16: معرفی مجله الکترونیکی اخوت

سرویس‌های مجله الکترونیکی اخوت

  • به قلم شما: مطالبی علمی است که به قلم خــود شــما در ســایت منتشر می‌شــود. این بخش، طرح یک سوال یا مسئله و ارائه پاسخ‌های مختلــف از افــراد متفاوت بــا دیدگاه‌های مختلف است.
  • السابقون: شخصیت‌هایی در سراســر جهان بــرای ما اتمام حجــت کرده‌انــد و مسیر حرکت را گشــوده‌اند. این سرویس به دنبال معرفــی آن‌ها و سیره عملی‌شان است.
  • خطوط: تــا جریان‌های فکری، کلامی و سیاســی جهان را نشناســیم نمی‌توانیــم بین حــق و باطــل تشخیص درستی بدهیــم. ایــن سرویس در این جهــت فعالیت می‌کند
  • الناس: دیپلماسی عمومی اعــم از عملکرد تشــکل‌های غیردولتی، هنر، رسانه و... در این ســرویس مورد توجه خواهد بود.
  • برادری: سرویسی که به مســئله حیاتی وحــدت خواهد پرداخت.
  • پاره تن: سرویسی که با مرکزیت مسئله فلســطین، بــه اقدامات جریان مقاومت جهانی در مقابــل رژیم صهیونیســتی می‌پردازد.
  • هویت جعلی: امت اســلامی در مرزهــای جغرافیایــی استعمارساخته محصور اســت. شناساندن این کشــورها بــه شــما هدف این سرویس است.
  • استکبار: دشــمن اصلی امــروز جهــان اســلام که هر  روز بــه یکــی از کشــورهای مســلمان تعدی می‌کنــد غرب اســت. شناخت او از اولویت‌های شــناخت جبهه باطل است.
  • انقلاب جهانی: وقتی عمــق تاریکی شــب را بشناســی بهتــر مي‌یابی کــه چــرا امام، این انقــلاب را انفجار نور نامید. ابعاد بین‌المللي انقلاب که کمتر شــنیده‌اید را در این ســرویس خواهید یافت.
 
     

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید