چاپ

راهنما - شماره سی و نهم - معرفی پایگاه اینترنتی الاربعین

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 39: معرفی پایگاه اینترنتی الاربعین

وابسته به کمیته فرهنگی-آموزشی ستاد مرکزی اربعین

معرفی

پایگاه اطلاع رسانی الاربعین به آدرس alarbaeen.ir به عنوان یک پرتال جامع، یکی از خدمات کمیته فرهنگی آموزشی ســتاد مرکزی اربعیــن اســت کــه در راســتای اهــداف تعییــن شــده و جهــت انعــکاس فعالیت هــای مربــوط بــه اربعیــن و مناســبت های ویــژه مرتبــط بــا عتبــات عالیــات و ایجــاد مرکــزی بــرای جمــع آوری ایده هــا و راه اندازی کانــال ارتباطــی مناســب با زائــران پراکنــده در جهان و ارائــه آموزش هــای مجــازی، مدیریــت معنــوی و شناســایی زائــران و ذائقه هــای ایشــان و خدمــات ویــژه، بــه چندزبــان زنــده دنیا ماننــد فارســی، عربی، انگلیســی، اردو و آذری راه انــدازی شده اســت.

این سایت، اهداف زیر را پیگیری می کند:

 
   ادامه مطالب را در نشریه راهنما 39 مطالعه کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید